‘Laten we afscheid nemen van de docent als coach’.

Het vermeende verschil tussen leraar en coach blijft de gemoederen bezighouden en het wordt er niet duidelijker op. Recent verscheen dit filmpje van de door mij zeer gerespecteerde Joseph Kessels over ‘de leraar van de 21e eeuw’ waarin de verschillen tussen de leraar en coach worden opgesomd en uitgelegd. Ik heb ze op een rijtje gezet: 
Dit lijstje zal bij leraren ergernis oproepen. Er staan kwaliteiten bij de coach die de leerkracht ook bezit zoals ‘kijken naar leerlingen als individuen’ en het ‘maximale uit mijn leerling proberen te halen’. Mijn bezwaar betreft het tegenover elkaar plaatsen van de leerstrategieën aanbiedend en ontdekkend. Juist van Joseph Kessels leerde ik 20 jaar geleden dat ‘hetgeen geleerd gaat worden’ bepaalt wat de beste leerstrategie is. Kennis over feiten/procedures en vaardigheden die reproductief zijn, leer je meestal het beste via aanbiedende methoden. Basis en voortgezet onderwijs behandelen juist veel van dit type onderwerpen. Ontdekkend leren zal daarom vaak niet de voorkeur hebben.
Het kan zijn dat men vindt dat kinderen tijdens basis en voortgezet onderwijs meer productieve vaardigheden moeten leren, waar ontdekkende leerstrategieën soms goed kunnen werken. Maar dat is een andere kwestie. Het vermengen van docentrollen, leeronderwerpen en leerstrategieën is mijns inziens niet behulpzaam.

In 2007 schreef mijn gewaardeerde collega wijlen Dick de Bie dit artikel: ‘Afscheid van de coach’. Hierin zegt hij: ‘Er zijn geen verboden op uitleg of op voordoen of op terecht wijzen, alleen verboden op het doen of nalaten wat het leerproces de kop indrukt. Laten we daarom afscheid nemen van de docent als coach en voortaan spreker van de docent als leermeester: de docent die weet wat er nodig is om studenten te laten leren’. Laat de leerkracht dus de leerkracht.

 

 

Lerarentekort of deeltijdprobleem?

Gaat het (toekomstige) lerarentekort over een tekort aan mensen of over
een deeltijdprobleem?
Als alle leerkrachten in het primair onderwijs per week 3 uur méér zouden werken, is het tekort ruimschoots opgelost*. En het biedt meer kansen: de bestaande deskundigheid wordt benut en er zijn voor deze variant geen werving en opleidingen nodig. Het bespaarde geld kan worden ingezet voor professionalisering, werkdrukvermindering en innovatie.

De rekensom:

 • er zijn 108.000 werknemers in het po
 • gemiddeld wordt er 40 weken per jaar gewerkt
 • 40 weken x 3 uur per week = 120 uur per jaar
 • 108.000 werknemers x 120 uur per jaar = 12.960.000 werkuren per jaar
 • 12.960.000 werkuren per jaar : 1.659 uur (= omvang fte) = 7.812 fte per jaar
 • 120 : 1.659 = 0,072 fte (dus een uitbreiding van 3 uur per week betekent een uitbreiding van de werktijdfactor van 0,072 fte)

In het artikel ‘deeltijdwerk kost 4.617 fte per jaar‘ wordt uitgelegd dat deeltijdwerk in zichzelf al extra uren kost doordat sommige werkbestanddelen evenveel tijd kosten, of je nu voltijds of in deeltijd werkt. Als voorbeelden worden scholing en overleg genoemd. Als een leerkracht zijn didactisch repertoire voor rekeninstructie wil uitbreiden dan kost dat bijvoorbeeld 20 uur leertijd. Of de leerkracht nu 40 uur per week werkt of 30 uur, zijn leertijd blijft 20 uur.

Naast dit ‘verlies’ van werktijd van leerkrachten kost deeltijdwerk ook meer uren voor
werkorganisatie. Stel een kleine school voor met 10 fte leerkracht die door 18 personen wordt ingevuld. Dit betekent – naast scholing en overleg – onder meer:
– 8x vaker functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken
– complexere werkroosters
– 8x vaker verlofaanvragen (ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, enz.)
– 8x vaker ziekmeldingen en regelen van vervanging, begeleiding bij ziekte/reïntegratie
– 8x vaker handelingen voor de personeels- en salarisadministratie

Deeltijdwerk vraagt ook meer dagelijkse afstemming tussen collega’s. Immers, leerlingen leren en leven door als de leerkracht er niet is. De leerkracht moet hier telkens op ‘aanhaken’ en dat kost tijd voor afstemming (overleg, inlezen in dagboeken ed.).

In onderwijs (en zorg) wordt veel vaker in deeltijd gewerkt dan in andere sectoren. De leertijd voor deze beroepen is lang en de relatie tussen professional en leerling/cliënt is gebaat bij continuïteit (minder versnippering); dat maakt dat deeltijdwerk in deze sector relatief duur is. Daarnaast is onderwijs arbeidsintensief: ruim 80% van het budget gaat naar personeelskosten.

Het bevorderen van grotere en voltijds dienstverbanden levert dus meer dan evenredige voordelen op en hier zou mijns inziens vol op moeten worden ingezet.

* Het lerarentekort is in 2017 in het po 533 en loopt naar verwachting op tot een tekort van 6.011 fte in 2022 (bron Kamerbrief 26 juni 2017). 3 Uur per week meer werken levert 7.812 fte op + extra.

Joseph Kessels: ‘geloof in eigen kunnen’

Je zou willen dat elke leerling een mentor heeft als Joseph Kessels. Op 3 oktober 2017 konden we van hem genieten bij De Balie in Amsterdam. Zijn lezing van ongeveer een uur is hier te zien.
Gerard Wegman heeft uitgebreid verslag gedaan van de avond.
Voorafgaand aan de avond besteedde NRC aandacht aan zijn gedachtengoed in dit artikel.

Zijn uitgebreide kennis en ervaring over leren in allerlei settingen past hij deze avond met name toe op het reguliere primair en voortgezet onderwijs. Elke zin bevat stof om over na te denken en met elkaar over te spreken. Zo ook zijn pleidooi voor een grotere diversiteit in formele uitkomsten en opbrengsten van reguliere onderwijsprogramma’s. Interessant is de dubbele toepassingsmogelijkheid: in onderwijsprogramma’s voor leerlingen en in arbeidsorganisaties voor leerkrachten en leidinggevenden.
De lezing verdient een plaats in lerarenopleidingen en school-studiedagen.

Uitspraken die indruk maakten:
‘Taak van school is om kinderen bloot te stellen aan gevarieerde en veilige ervaringen’.
‘Jongeren die uit het onderwijs vallen, vallen niet uit Nederland. Voor hen die uit het onderwijs vallen, is een leven lang leren, levenslang’.
‘Een school voor middelbaar onderwijs is vooral een fijne hangplek met gelijkgestemden’.
‘Na eindexamen boekentas in vlaggenmast is vorm van protest: dit nooit meer!’
‘Je kunt niet slim zijn tegen je zin’.
‘Je kunt alleen volledig verantwoordelijk zijn, als je er zelf voor hebt gekozen’.
‘Mensen zetten zich volledig in als je een beroep doet op hun bekwaamheid en je kunt alleen expert worden als je zelf het domein kiest’.
‘Het expertniveau bereik je met 10.000 uur oefenen, daarvoor zijn concentratie en discipline nodig. Die kun je alleen opbrengen voor een domein dat je zelf hebt gekozen’.

Aan het einde kwam uit de zaal de vraag ‘wat zou ik morgen op mijn school kunnen doen om uw gedachtengoed in de praktijk te brengen?’ Kessels verwees naar de vernieuwingsscholen die ervaringen hebben opgedaan. Zijn verwijzing wil ik graag aanvullen met twee concrete suggesties die een school min of meer morgen kan toepassen:

 1. Cijfers afschaffen
  Het afschaffen van het geven van cijfers voor toetsen en op rapporten is een breekijzer om formatieve toetsen de functie terug te geven waarvoor ze waren bedoeld: geven van informatie en feedback aan leerling over zijn ontwikkeling en aan leerkracht over zijn onderwijs.
  Scholen kunnen het geven van cijfers afschaffen voor alle toetsen behalve de eindtoets basisonderwijs en het eindexamen voortgezet onderwijs (die vallen onder wettelijk regiem).
  Cijfers hebben nadelen: ze bevatten geen inhoudelijke informatie over het leren van de leerling, ze vergelijken leerlingen met elkaar/de standaardnorm, in plaats van met je persoonlijke ontwikkeling en ze verleiden tot allerlei risicovolle toepassingen en analyses.
 2. Praktijkexperts als gastdocenten
  Breng de gevarieerde samenleving in de school, bijvoorbeeld door wekelijks/dagelijks praktijkmensen als gastdocent in te zetten.
  Nog meer van het gedachtengoed van Kessels is toe te passen in een reguliere school door een combinatie van thematisch onderwijs, persoonlijke leerplannen, excursies en gastdocenten. Hier vindt u een voorbeeld van activiteiten, excursies en gastdocenten uit een onderwijsprogramma van een basisschool (De School). Het betreft een programma van tien weken over het thema Communicatie.

Schoolgevangenis

4 September, daags voor de start van het nieuwe schooljaar, heet de leiding van een school voor voortgezet onderwijs haar leerlingen welkom met onderstaande mail. Goed voor 1.000 whatsappjes binnen een uur in de klasse-appgroep met als kernwoord ‘schoolgevangenis’.
Wat bezielt schoolleiders om hun leerlingen tussen 12-18 jaar zo aan te spreken?
Zou er ‘collegiale consultatie’ zijn geweest voordat de mail werd verzonden?
Geen woord over ‘we hebben er zin in, leren, wat het lerarenteam voor moois voor de leerlingen in petto heeft, welke ambities er zijn en hoe het met iedereen gaat’.
Geen argumentatie, geen gesprek. Eenzijdig opgelegde dwang inclusief machtsmiddelen: de schoolgevangenis. Geen enkele afspraak die ook voor leerkrachten geldt.
Een toon die grote weerstand en verzet oproept bij honderden leerlingen.
Een brief die hoon en minachting opwekt voor leerkracht en beroep.

Waar is het verzet van leerkrachten tegen deze opvatting over de ‘pedagogische opdracht’, burgerschap en respectvol samenleven?
De beroepsgroep streeft naar meer aanzien en meer instroom in de lerarenopleidingen. Het enige beroep waar jongeren uitgebreid kijk op hebben is dat van leerkracht, dat hebben ze ruim tien jaar meegemaakt voor ze hun profiel kiezen. Met deze beroepsmanifestatie is het niet vreemd dat jongeren voor andere vakken kiezen.

Beste leerlingen,
Voor het komende schooljaar zijn er een aantal zaken iets veranderd op school. Niet alleen zijn de afdelingsleiders vervangen door conrectoren en leerlingcoördinatoren, maar ook zijn een aantal regels aangepast. Hieronder kun je de belangrijkste veranderingen vinden. Neem ze goed door, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. Mochten er nog vragen zijn over het een of ander dan zijn deze uiteraard welkom. 
Een heel fijn jaar gewenst en succes!
Met vriendelijke groet, 
Leerling coördinatoren

Telefoons:

 • Op de gangen bij lokalen mag je geen telefoon gebruiken. Word je hier gezien met telefoon, mag deze ingenomen worden door een docent. 
 • In school mag je je telefoon gebruiken rondom de kantine/mediatheek, in de aula en in de Serre.
 • In ieder lokaal hangt een telefoonzak, waar je aan het begin van de les je telefoon in moet doen. Wanneer je dit niet wilt, moet je je telefoon in je kluisje doen. Wordt de telefoon in jouw bezit gezien, zonder toestemming van de betreffende docent, wordt deze ingenomen.
 • Is je mobiel ingenomen, wordt deze afgegeven bij de receptie. Deze kun je:
 • * 1e keer afgepakt = ophalen aan het eind van de dag bij de leerling coördinator die aanwezig is in 017.
 • * 2e keer afgepakt = een week lang ’s ochtends om 8.00 uur inleveren bij de leerling coördinator in 017 en na jouw laatste les ophalen. Wanneer je je telefoon ’s ochtends NIET inlevert, ben je hem de hele week kwijt. Mocht dit een probleem zijn, mogen je ouders/verzorgers hem komen ophalen.
 • * 3e keer afgepakt = zie bij 2e keer afgepakt. 

Huiswerk vergeten/boeken vergeten:

 • Wanneer je in totaal 5x je huiswerk of boeken bent vergeten, kom je een uur na in lokaal 018. Daarbij gaat een mail uit naar je ouders en mentor om hen hierover te informeren. Na 10x neemt de mentor contact op met je ouders. Na 15x word je bij een motivatiecoach aangemeld. 
 • Kom je niet opdagen op het aangegeven moment van nakomen dan geldt een verdubbeling van de tijd.
 • Er zijn verschillende dagen voor de afdelingen om na te komen voor huiswerk vergeten/boeken vergeten. Dit is als volgt ingeroosterd:
 • * Maandag 6e t/m 8e uur: Onderbouw (1MH, 1HV, 1A, 1G, 2MH, 2HV)
 • * Dinsdag 6e t/m 8e uur: 2 t/m 4 Mavo
 • * Woensdag 6e t/m 8e uur: 2 & 3 Havo
 • * Donderdag 6e t/m 8e uur: 2 t/m 6 Vwo
 • * Vrijdag 6e t/m 8e uur: 4 & 5 Havo

Verzuim/te laat komen:

 • Wanneer je ziek bent bellen je ouders/verzorgers om je ziek te melden. Dit doen ze door vóór 8.00 uur naar school te bellen en gelijk door te geven of je 1 of 2 dagen ziek bent. Ben je 3 dagen ziek dan moet de 3e dag dus opnieuw gebeld worden.
 • Indien je door ziekte een toets mist, dien je zelf een afspraak te maken om deze in te halen. 
 • Wanneer je een dokters-/tandartsbezoek hebt gepland, willen wij dit zo min mogelijk op de dag zelf pas te horen krijgen. Tijdig doorgeven wanneer je voor zo’n afspraak een les zult missen. Een afspraak mag NIET gepland worden tijdens een SE-afname.
 • Mis je hierdoor een toets, dan is het jouw EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID om deze toets in te halen.
 • Dokters-/tandartsbezoek of voor het behalen van je scooter rijbewijs tijdens een SE wordt gezien als ongeoorloofd absent, hiermee verspeel je direct jouw herkansingsmogelijkheid.
 • Wanneer je te laat komt in de les kan dit een keer gebeuren, dus de eerste keer krijg je cadeau. Wanneer je de tweede keer te laat komt geldt de volgende regel:
 • Meld je direct de volgende ochtend om 7.30 uur bij de receptie. Meld je je niet, dan moet je de volgende twee ochtenden om 7.30 uur melden bij de receptie. 

Uit de les verwijderd:
Wanneer je een rode kaart ontvangt in een van je lessen, dien je de les direct te verlaten en je te melden in lokaal 018. Hier vul je de rode kaart in en blijf je tot het einde van de les, waarna je terug gaat om met de betreffende docent de rode kaart te bespreken. 

Leesboek:
Alle leerlingen worden geacht iedere dag een leesboek bij zich te hebben!

Wettelijke versus aanvullende taak po | SEO Rapport

Op 28 juli 2017 verscheen het rapport ‘Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs’. Het rapport is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de PO-Raad. Het rapport vindt u hier.
De PO-Raad wilde graag weten of de bekostiging vanuit OCW toereikend is voor scholen om hun opdracht uit te voeren. De conclusie van SEO is: ‘Ja, de bekostiging is toereikend om te voldoen aan de wettelijke eisen maar niet om te voldoen aan de aanvullende eisen vanuit OCW en samenleving’.
SEO maakt een cruciale fout wat het hele rapport onbruikbaar maakt. Wat SEO namelijk als ‘aanvullende’ eisen beschouwt, zijn de minimale, wettelijke eisen.
SEO meet het voldoen aan de wettelijke eisen af naar het verkrijgen van het basisarrangement van de Onderwijsinspectie (OI). Dit is onjuist. De OI onderzoekt namelijk niet of scholen voldoen aan de wettelijke eisen. De OI onderzoekt op een selectie van die eisen, met name taal en rekenen. De OI onderzoekt bijvoorbeeld niet of alle leerlingen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in alle kerndoelen, op een passende manier in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De OI onderzoekt eveneens niet of scholen voldoen aan de geratificeerde internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de Verklaring van Salamanca.
Wat SEO aanvullende eisen noemt, zijn aantoonbaar wettelijke eisen. Zo staan de 21e eeuws vaardigheden (blz. 10) al 30 jaar in de wettelijke kerndoelen evenals integratie en gezondheid. Burgerschapsonderwijs staat eveneens al jaren in diezelfde wet. Gepersonaliseerd onderwijs is ook een wettelijke opdracht, daar verwijst het ‘ononderbroken ontwikkelproces’ naar.
Als scholen aan de wettelijke eisen zouden voldoen, dan zou bovendien de lijst problemen,
gelinkt aan onderwijs, een stuk beperkter zijn.
Dit rapport brengt het primair onderwijs en vooral haar leerlingen schade toe.
Dat scholen zelf zeggen dat ze ‘gemakkelijk kunnen voldoen aan de wettelijke eisen’ vind ik het meest verontrustend.

Met moderne teamzeggenschap regie over werkdruk

Herneem als schoolteam de regie over werkdruk door ‘groot’ te denken. Werk met een jaar en klokuren in plaats van weken/dagen en lesuren. Met heldere getallen kun je duidelijke keuzes maken.

 • Een voltijds dienstverband in zowel po als vo is 1659 uur per jaar.
 • In het po geeft een leerkracht hiervan maximaal 930 uur les, 729 uur is voor ander werk.
  De verhouding lestijd-geen lestijd is dus 56%-44%.
 • In het vo geeft een leerkracht hiervan maximaal 750 uur les, 909 is voor ander werk.
  De verhouding lestijd-geen lestijd is dus 45%-55%.
  [De motie Van Meenen (die is aangenomen maar nog niet is geëffectueerd) verlaagt het aantal lesuren naar 20 per week. 20 lesuren = 16,66 klokuur. In het vo zijn er gemiddeld 37 lesweken. 37 x 16,66 = 616 uur. Van de 1659 uur wordt dan 616 uur lesgeven en 1043 uur niet-lesgeven.
  De verhouding lestijd-geen lestijd wordt dan 37%-63%.]

Suggestie: tel de niet-lestijd van het hele team op en maak daarvan een jaarplan met bestedingen. Dus niet versnipperd per persoon, per week, per dag, per les en voorkom het door elkaar gebruiken van les- en klokuren. Laat bij het maken van het plan ook de vaste normen even los. Het is bijvoorbeeld niet logisch dat een leerkracht Frans die met een uitgewerkte lesmethode werkt evenveel lesvoorbereidingstijd heeft als een leerkracht Economie die al zijn lessen zelf ontwikkelt.
Stel bij het invullen van het jaarplan steeds de vraag ‘draagt dit bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen en wat gebeurt er als we het wel/niet doen?’ Hoeveel uren per jaar besteden we aan feesten, toetsen, lesvoorbereidingen, schoonmaak, professionalisering, excursies enz. en is dat de beste besteding ten behoeve van onze leerlingen?
Als er meer werk is dan tijd, maak ook dan keuzes op jaarbasis. Onderbouw als team deze keuzes en communiceer dit aan leerlingen, ouders, bestuur en buitenwereld.
‘Wij zijn een basisschool met 10 fte; we hebben ruim 7.000 uur niet-lestijd en komend jaar gaan we deze zó besteden’. [Het ligt overigens voor de hand om deze bestedingen te linken aan het schoolplan.]

Denk groot en maak grote keuzes: dit doen we wel en dit doen we niet. Met moderne teamzeggenschap begin je opgeruimd aan het nieuwe schooljaar en eindig je fris.

Deeltijdwerk kost 4.617 fte per jaar (scholing en overleg)

In het po wordt massaal in deeltijd gewerkt: 75% van de werknemers in po werkt in deeltijd en de gemiddelde deeltijdfactor is 0,6 (bron Stamos, 2015, afgeleid van BZK, 2015).
Er zijn 77.600 voltijdsbanen (fte) voor leerkrachten en die worden vervuld door 108.000 mensen (bron: CAOP).
In de discussie over het dreigende lerarentekort en de wens om hogere lonen wordt niet belicht dat deeltijdwerk in zichzelf kostbaar is. Dat heeft te maken met het verschil tussen vaste en variabele taken. De benodigde tijd is namelijk niet voor alle taken naar evenredigheid. Sommige taken vragen een vast aantal uren, onafhankelijk van het aantal uren dat een werknemer werkt.
De AOB maakte dit takenplaatje (bron AOB):
Schermafbeelding 2017-06-27 om 12.12.54
De taken ‘scholing’ en ‘overleg’ zijn voorbeelden van taken die een vast aantal uren vragen. Dus of een leerkracht nu 3 of 5 dagen werkt, scholing* kost hetzelfde aantal uren. Voor deeltijders maken deze bestanddelen dus een groter percentage uit van de werktijd.
Als we deze twee taken doorrekenen naar het hele po dan blijkt dat deeltijdwerk 7.904.000 uur ‘kost’. Tijd/geld die aan andere dingen besteed had kunnen worden indien iedereen voltijds zou werken.
De rekensom:

 • voor scholing en overleg is nodig 6,3 uur per week
  6,3 uur per week x 40 schoolweken = 252 uur op jaarbasis
 • totaal benodigde uren voor scholing en overleg per jaar bij alleen voltijders is:
  77.600 fte x 252 uur = 19.555.200 uur
 • totaal benodigde uren voor scholing en overleg per jaar bij huidig aantal deeltijders is:
  108.000 werknemers x 252 uur = 27.216.000 uur
 • extra kosten deeltijdwerk:
  27.216.000 – 19.555.200 = 7.660.800
 • omgerekend in fte:
  7.660.800 : 1659 uur (= aantal uren voltijdbaan) = 4.617 fte

Met hetzelfde landelijke budget zouden er dus 4.617 fte extra leerkrachten kunnen worden aangesteld om het werk te doen (werkdrukverlaging) dan wel zou er ruimte zijn voor een loonsverhoging van 6% voor elke leerkracht als er alleen voltijds dienstverbanden zouden zijn.
Ook de dreiging van het tekort aan leerkrachten wordt kleiner. Dit tekort is in 2017 in het po 533 en loopt naar verwachting op tot een tekort van 6.011 fte in 2022 (bron Kamerbrief 26 juni 2017).

Deze verkenning is niet alleen interessant op landelijk niveau, maar ook op bestuurs- en schoolniveau.

*Dat de CAO faciliteiten voor scholing ‘naar rato’ voorschrijft, is opmerkelijk. Alsof een deeltijder sneller leert dan een voltijder! Dat is natuurlijk niet zo. Integendeel. Een deeltijder heeft minder oefentijd in het werk en zal daardoor eerder meer dan minder tijd nodig hebben.