Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming van de opdracht
Voorstellen (offertes) zijn kosteloos en vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken.
Voorstellen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
Voorstellen kunnen zowel mondeling als digitaal worden uitgebracht.
Als de opdrachtgever het voorstel accepteert, ontstaat de overeenkomst. Acceptatie kan zowel
mondeling als digitaal.

2. Verwachtingen van de opdrachtnemer
De opdracht wordt altijd uitgevoerd door mijzelf en/of een gezamenlijk overeengekomen
derde, hierna genoemd de opdrachtnemer.
De wijze van uitvoering wordt vooraf en tussentijds afgestemd. Gewijzigde omstandigheden
worden in deze afstemming betrokken.
Indien de opdracht door onvoorziene en ernstige omstandigheden niet door de
overeengekomen adviseur kan worden uitgevoerd, spant de opdrachtnemer zich in om een
vervanger te vinden van hetzelfde niveau teneinde de continuïteit en kwaliteit van de opdracht
zoveel mogelijk te waarborgen.

3. Verwachtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het
uitvoeren van de opdracht conform de afgesproken vorm en planning tijdig in het bezit zijn
van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van de
medewerkers van de organisatie die bij de werkzaamheden in het kader van de opdracht zijn
betrokken.

4. Vertrouwelijkheid van de informatie
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
opdrachtgever jegens derden. Evenzo stelt de opdrachtgever, zonder instemming van de
opdrachtnemer, geen rapportages of notities die door de opdrachtnemer in het kader van de
opdracht zijn opgesteld aan derden ter beschikking.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
De overeenkomst bevat een zo realistisch mogelijke schatting van de omvang van de
werkzaamheden.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
Zodra in het verloop van de uitvoering te verwachten valt dat de schatting die in de
overeenkomst is gegeven zal worden overschreden, vindt overleg plaats met de
opdrachtgever.
Tussentijdse aanpassingen worden, na goedkeuring door de opdrachtgever, mondeling of
digitaal overeengekomen.
In de kostenraming is aangegeven welke kosten zijn inbegrepen en welke apart zullen worden
gefactureerd.

6. Facturering en betaling
Facturering vindt achteraf plaats.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

7. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen van oordeel
is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de overeenkomst.
In dat geval wordt er géén opzegtermijn gehanteerd.
Partijen gaan pas over tot voortijdige beëindiging, wanneer is gebleken dat de geconstateerde
problemen niet kunnen worden opgelost.
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst worden de tot dan toe verrichte
werkzaamheden volgens het afgesproken tarief vergoed.
Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden
stelt de opdrachtgever een vergoeding voor die hem/haar redelijk acht.

8. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de uitvoering van de
opdracht is ontstaan als direct gevolg van opzet of schuld. De aansprakelijkheid is beperkt tot
de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
De opdrachtnemer heeft een wettelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding
van andere schaden dan genoemde.

9. Eigendom
Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht
met betrekking tot de producten van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen
opdracht, berust bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van
het eigendom binnen de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft.

10. Geschillenregeling
In geval van geschillen, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.
Een geschil dat niet op minnelijke wijze kan worden opgelost wordt – in afwijking van de
wettelijke regels – opgelost met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting
Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam.

Zandvoort, 4 mei 2007
Marjolein Ploegman