Minister stopt experiment flexibilisering onderwijstijd

Op 2 april 2019 heeft minister Slob een brief aan de Kamer gestuurd waarin hij meedeelt dat hij het experiment flexibilisering onderwijstijd stopt. De brief kunt u hier lezen.
Voor het concept De School ontstaat nu een bizarre situatie. De School is in 2008 gestart met een nieuw, integraal onderwijsconcept ‘gelijke kansen door ongelijk onderwijs’, waarbij méér tijd de sleutelfactor is. Het concept overtrad de wet maar was wél een antwoord op hardnekkige onderwijsproblemen. Kamerleden stelden vragen en in 2011 werd een experiment gestart vanwege het concept van De School. In alle onderzoeken en Kamerbrieven die daarna volgden, is De School positief opgevallen. De School maakte waar wat ze beoogde: hardnekkige problemen werden daadwerkelijk opgelost. Het experiment werd opengesteld voor meerdere scholen. Een deel van die scholen zijn onderwijstijd gaan flexibiliseren vanwege andere dan onderwijskundige redenen. Zij zijn minder gunstig uit het onderzoek gekomen. Daarom wordt het experiment niet voortgezet en komt er geen nieuwe wetgeving. Dat is op zichzelf begrijpelijk maar het is onbegrijpelijk dat daardoor het concept van De School niet verder zou kunnen. De oplossingen en kennis zouden daarmee verloren gaan terwijl er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in onderzoek om oplossingen voor problemen te vinden die dit concept allang aantoonbaar heeft gevonden. Dit is niet uit te leggen.

Opbrengsten die De School onbetwist heeft gerealiseerd:

 • 2.500 uur onderwijstijd in plaats van 940 uur, met volledig flexibele school-, vakantie- en opvangtijden
 • volledig passend onderwijs, voorkomen van stigmatisering, geen uitstroom meer naar s(b)o, geen zittenblijven
 • grotere kansengelijkheid, voorkomen van vroegselectie, geen ‘zonnen, manen en sterren’, geen plus- en klusklassen
 • zeer rijk en actueel onderwijsaanbod
 • geen gezinsstress
 • 100% ouderbetrokkenheid
 • aantrekkelijk takenpakket leerkracht met medezeggenschap ++

Wil je meer lezen over wat De School heeft bereikt? Lees hier de top tien oplossingen van De School (link werkt).

De misslag rond het experiment

Het lijkt alsof er in de laatste fase van de experimenteer-periode iets is misgegaan. Dat blijkt ook uit de Kamerbrief van vandaag. De brief verwijst naar een Kamerstuk d.d. 16 januari 2015 en haalt dit aan met ‘het experiment beoogde de aansluiting van werk en privé te bevorderen’. Dit is onjuist. Het experiment volgde op Kamervragen uit 2009 en 2010 waarna minister Van Bijsterveldt in 2011 De School, vanwege haar concept experimenteerruimte wilde bieden. Dat zijn twee totaal verschillende motieven.

Citaat uit de Kamerbrief van 6 april 2011 (286180):
Experiment flexibilisering onderwijstijd
Tijdens de recente begrotingsbehandeling heb ik op verzoek van de Kamer toegezegd De School in Zandvoort experimenteerruimte te bieden op het terrein van onderwijstijd. De reden dat De School experimenteerruimte wil, heeft te maken met het concept van De School. Als onderdeel van een gecombineerd aanbod van onderwijs en kinderopvang is De School 50 weken per jaar open. Onder de huidige regelgeving mag het onderwijs tijdens de verplichte zomervakantie niet meetellen voor de minimale onderwijstijd. 

We zijn inmiddels 11 jaar verder sinds de start van De School. De ambtenaren en bewindvoerders van nu zijn anderen dan destijds. Het lijkt alsof men niet meer goed de start en de geschiedenis voor ogen heeft.

6 factoren bepalend voor duurzame innovatie

Wat maakt of een innovatie succesvol is of niet? En wat zijn handige tips? Over mijn onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsinnovaties in het primair onderwijs verscheen hier een artikel. Er blijken in ieder geval zes factoren van belang op het slagen (of mislukken) van een duurzame innovatie: analyse, schoolomgeving, hitteschild, beleidscyclus, draagkracht en draagvlak. Hier kunt u meer lezen over het model.

Wanneer slaagt ‘anders organiseren’?

Er wordt veel energie gestoken in innovaties in het onderwijs maar toch mislukken ze vaak. Hoe komt dat? En vooral, hoe kunnen scholen veranderingen wel duurzaam voor elkaar krijgen? In oktober 2018 verzorgde ik een studiedag voor de PO-Raad en Kennisnet over dit onderwerp. De aanleiding was de behoefte aan ‘anders organiseren’ om het lerarentekort het hoofd te bieden. Op de website Slimmerlerenmetict verscheen een uitgebreid verslag van deze dag. Het verslag kunt u hier lezen. Het verslag werd gemaakt door Andrea Hodzelmans van Communicatiebureau Zuiver C.

Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs

Welke factoren belemmeren of bevorderen innovatie in het basisonderwijs? ‘Wet- en regelgeving’, wordt vaak verondersteld. Uit praktijkervaringen en onderzoek bij tien innovatieve scholen en twee besturen blijken andere factoren van invloed te zijn. In het rapport ‘Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs’, gemaakt voor het ministerie van OCW vindt u het onderzoek en de uitleg over de zes bepalende factoren. Het rapport bevat tevens adviezen aan OCW om innovaties te bevorderen dan wel minder te hinderen. Het rapport is te lezen via deze link.

‘Laten we afscheid nemen van de docent als coach’.

Het vermeende verschil tussen leraar en coach blijft de gemoederen bezighouden en het wordt er niet duidelijker op. Recent verscheen dit filmpje van de door mij zeer gerespecteerde Joseph Kessels over ‘de leraar van de 21e eeuw’ waarin de verschillen tussen de leraar en coach worden opgesomd en uitgelegd. Ik heb ze op een rijtje gezet: 
Dit lijstje zal bij leraren ergernis oproepen. Er staan kwaliteiten bij de coach die de leerkracht ook bezit zoals ‘kijken naar leerlingen als individuen’ en het ‘maximale uit mijn leerling proberen te halen’. Mijn bezwaar betreft het tegenover elkaar plaatsen van de leerstrategieën aanbiedend en ontdekkend. Juist van Joseph Kessels leerde ik 20 jaar geleden dat ‘hetgeen geleerd gaat worden’ bepaalt wat de beste leerstrategie is. Kennis over feiten/procedures en vaardigheden die reproductief zijn, leer je meestal het beste via aanbiedende methoden. Basis en voortgezet onderwijs behandelen juist veel van dit type onderwerpen. Ontdekkend leren zal daarom vaak niet de voorkeur hebben.
Het kan zijn dat men vindt dat kinderen tijdens basis en voortgezet onderwijs meer productieve vaardigheden moeten leren, waar ontdekkende leerstrategieën soms goed kunnen werken. Maar dat is een andere kwestie. Het vermengen van docentrollen, leeronderwerpen en leerstrategieën is mijns inziens niet behulpzaam.

In 2007 schreef mijn gewaardeerde collega wijlen Dick de Bie dit artikel: ‘Afscheid van de coach’. Hierin zegt hij: ‘Er zijn geen verboden op uitleg of op voordoen of op terecht wijzen, alleen verboden op het doen of nalaten wat het leerproces de kop indrukt. Laten we daarom afscheid nemen van de docent als coach en voortaan spreker van de docent als leermeester: de docent die weet wat er nodig is om studenten te laten leren’. Laat de leerkracht dus de leerkracht.

 

 

Lerarentekort of deeltijdprobleem?

Gaat het (toekomstige) lerarentekort over een tekort aan mensen of over
een deeltijdprobleem?
Als alle leerkrachten in het primair onderwijs per week 3 uur méér zouden werken, is het tekort ruimschoots opgelost*. En het biedt meer kansen: de bestaande deskundigheid wordt benut en er zijn voor deze variant geen werving en opleidingen nodig. Het bespaarde geld kan worden ingezet voor professionalisering, werkdrukvermindering en innovatie.

De rekensom:

 • er zijn 108.000 leerkrachten in het po
 • gemiddeld wordt er 40 weken per jaar gewerkt
 • 40 weken x 3 uur per week = 120 uur per jaar
 • 108.000 leerkrachten x 120 uur per jaar = 12.960.000 werkuren per jaar
 • 12.960.000 werkuren per jaar : 1.659 uur (= omvang fte) = 7.812 fte per jaar
 • 120 : 1.659 = 0,072 fte (dus een uitbreiding van 3 uur per week betekent een uitbreiding van de werktijdfactor van 0,072 fte)

In het artikel ‘deeltijdwerk kost 4.617 fte per jaar‘ wordt uitgelegd dat deeltijdwerk in zichzelf al extra uren kost doordat sommige werkbestanddelen evenveel tijd kosten, of je nu voltijds of in deeltijd werkt. Als voorbeelden worden scholing en overleg genoemd. Als een leerkracht zijn didactisch repertoire voor rekeninstructie wil uitbreiden dan kost dat bijvoorbeeld 20 uur leertijd. Of de leerkracht nu 40 uur per week werkt of 30 uur, zijn leertijd blijft 20 uur.

Naast dit ‘verlies’ van werktijd van leerkrachten kost deeltijdwerk ook meer uren voor
werkorganisatie. Stel een kleine school voor met 10 fte leerkracht die door 18 personen wordt ingevuld. Dit betekent – naast scholing en overleg – onder meer:
– 8x vaker functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken
– complexere werkroosters
– 8x vaker verlofaanvragen (ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, enz.)
– 8x vaker ziekmeldingen en regelen van vervanging, begeleiding bij ziekte/reïntegratie
– 8x vaker handelingen voor de personeels- en salarisadministratie

Deeltijdwerk vraagt ook meer dagelijkse afstemming tussen collega’s. Immers, leerlingen leren en leven door als de leerkracht er niet is. De leerkracht moet hier telkens op ‘aanhaken’ en dat kost tijd voor afstemming (overleg, inlezen in dagboeken ed.).

In onderwijs (en zorg) wordt veel vaker in deeltijd gewerkt dan in andere sectoren. De leertijd voor deze beroepen is lang en de relatie tussen professional en leerling/cliënt is gebaat bij continuïteit (minder versnippering); dat maakt dat deeltijdwerk in deze sector relatief duur is. Daarnaast is onderwijs arbeidsintensief: ruim 80% van het budget gaat naar personeelskosten.

Het bevorderen van grotere en voltijds dienstverbanden levert dus meer dan evenredige voordelen op en hier zou mijns inziens vol op moeten worden ingezet.

* Het lerarentekort is in 2017 in het po 533 en loopt naar verwachting op tot een tekort van 6.011 fte in 2022 (bron Kamerbrief 26 juni 2017). 3 Uur per week meer werken levert 7.812 fte op + extra.

Joseph Kessels: ‘geloof in eigen kunnen’

Je zou willen dat elke leerling een mentor heeft als Joseph Kessels. Op 3 oktober 2017 konden we van hem genieten bij De Balie in Amsterdam. Zijn lezing van ongeveer een uur is hier te zien.
Gerard Wegman heeft uitgebreid verslag gedaan van de avond.
Voorafgaand aan de avond besteedde NRC aandacht aan zijn gedachtengoed in dit artikel.

Zijn uitgebreide kennis en ervaring over leren in allerlei settingen past hij deze avond met name toe op het reguliere primair en voortgezet onderwijs. Elke zin bevat stof om over na te denken en met elkaar over te spreken. Zo ook zijn pleidooi voor een grotere diversiteit in formele uitkomsten en opbrengsten van reguliere onderwijsprogramma’s. Interessant is de dubbele toepassingsmogelijkheid: in onderwijsprogramma’s voor leerlingen en in arbeidsorganisaties voor leerkrachten en leidinggevenden.
De lezing verdient een plaats in lerarenopleidingen en school-studiedagen.

Uitspraken die indruk maakten:
‘Taak van school is om kinderen bloot te stellen aan gevarieerde en veilige ervaringen’.
‘Jongeren die uit het onderwijs vallen, vallen niet uit Nederland. Voor hen die uit het onderwijs vallen, is een leven lang leren, levenslang’.
‘Een school voor middelbaar onderwijs is vooral een fijne hangplek met gelijkgestemden’.
‘Na eindexamen boekentas in vlaggenmast is vorm van protest: dit nooit meer!’
‘Je kunt niet slim zijn tegen je zin’.
‘Je kunt alleen volledig verantwoordelijk zijn, als je er zelf voor hebt gekozen’.
‘Mensen zetten zich volledig in als je een beroep doet op hun bekwaamheid en je kunt alleen expert worden als je zelf het domein kiest’.
‘Het expertniveau bereik je met 10.000 uur oefenen, daarvoor zijn concentratie en discipline nodig. Die kun je alleen opbrengen voor een domein dat je zelf hebt gekozen’.

Aan het einde kwam uit de zaal de vraag ‘wat zou ik morgen op mijn school kunnen doen om uw gedachtengoed in de praktijk te brengen?’ Kessels verwees naar de vernieuwingsscholen die ervaringen hebben opgedaan. Zijn verwijzing wil ik graag aanvullen met twee concrete suggesties die een school min of meer morgen kan toepassen:

 1. Cijfers afschaffen
  Het afschaffen van het geven van cijfers voor toetsen en op rapporten is een breekijzer om formatieve toetsen de functie terug te geven waarvoor ze waren bedoeld: geven van informatie en feedback aan leerling over zijn ontwikkeling en aan leerkracht over zijn onderwijs.
  Scholen kunnen het geven van cijfers afschaffen voor alle toetsen behalve de eindtoets basisonderwijs en het eindexamen voortgezet onderwijs (die vallen onder wettelijk regiem).
  Cijfers hebben nadelen: ze bevatten geen inhoudelijke informatie over het leren van de leerling, ze vergelijken leerlingen met elkaar/de standaardnorm, in plaats van met je persoonlijke ontwikkeling en ze verleiden tot allerlei risicovolle toepassingen en analyses.
 2. Praktijkexperts als gastdocenten
  Breng de gevarieerde samenleving in de school, bijvoorbeeld door wekelijks/dagelijks praktijkmensen als gastdocent in te zetten.
  Nog meer van het gedachtengoed van Kessels is toe te passen in een reguliere school door een combinatie van thematisch onderwijs, persoonlijke leerplannen, excursies en gastdocenten. Hier vindt u een voorbeeld van activiteiten, excursies en gastdocenten uit een onderwijsprogramma van een basisschool (De School). Het betreft een programma van tien weken over het thema Communicatie.

Wettelijke versus aanvullende taak po | SEO Rapport

Op 28 juli 2017 verscheen het rapport ‘Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs’. Het rapport is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de PO-Raad. Het rapport vindt u hier.
De PO-Raad wilde graag weten of de bekostiging vanuit OCW toereikend is voor scholen om hun opdracht uit te voeren. De conclusie van SEO is: ‘Ja, de bekostiging is toereikend om te voldoen aan de wettelijke eisen maar niet om te voldoen aan de aanvullende eisen vanuit OCW en samenleving’.
SEO maakt een cruciale fout wat het hele rapport onbruikbaar maakt. Wat SEO namelijk als ‘aanvullende’ eisen beschouwt, zijn de minimale, wettelijke eisen.
SEO meet het voldoen aan de wettelijke eisen af naar het verkrijgen van het basisarrangement van de Onderwijsinspectie (OI). Dit is onjuist. De OI onderzoekt namelijk niet of scholen voldoen aan de wettelijke eisen. De OI onderzoekt op een selectie van die eisen, met name taal en rekenen. De OI onderzoekt bijvoorbeeld niet of alle leerlingen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in alle kerndoelen, op een passende manier in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De OI onderzoekt eveneens niet of scholen voldoen aan de geratificeerde internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de Verklaring van Salamanca.
Wat SEO aanvullende eisen noemt, zijn aantoonbaar wettelijke eisen. Zo staan de 21e eeuws vaardigheden (blz. 10) al 30 jaar in de wettelijke kerndoelen evenals integratie en gezondheid. Burgerschapsonderwijs staat eveneens al jaren in diezelfde wet. Gepersonaliseerd onderwijs is ook een wettelijke opdracht, daar verwijst het ‘ononderbroken ontwikkelproces’ naar.
Als scholen aan de wettelijke eisen zouden voldoen, dan zou bovendien de lijst problemen,
gelinkt aan onderwijs, een stuk beperkter zijn.
Dit rapport brengt het primair onderwijs en vooral haar leerlingen schade toe.
Dat scholen zelf zeggen dat ze ‘gemakkelijk kunnen voldoen aan de wettelijke eisen’ vind ik het meest verontrustend.

Met moderne teamzeggenschap regie over werkdruk

Herneem als schoolteam de regie over werkdruk door ‘groot’ te denken. Werk met een jaar en klokuren in plaats van weken/dagen en lesuren. Met heldere getallen kun je duidelijke keuzes maken.

 • Een voltijds dienstverband in zowel po als vo is 1659 uur per jaar.
 • In het po geeft een leerkracht hiervan maximaal 930 uur les, 729 uur is voor ander werk.
  De verhouding lestijd-geen lestijd is dus 56%-44%.
 • In het vo geeft een leerkracht hiervan maximaal 750 uur les, 909 is voor ander werk.
  De verhouding lestijd-geen lestijd is dus 45%-55%.
  [De motie Van Meenen (die is aangenomen maar nog niet is geëffectueerd) verlaagt het aantal lesuren naar 20 per week. 20 lesuren = 16,66 klokuur. In het vo zijn er gemiddeld 37 lesweken. 37 x 16,66 = 616 uur. Van de 1659 uur wordt dan 616 uur lesgeven en 1043 uur niet-lesgeven.
  De verhouding lestijd-geen lestijd wordt dan 37%-63%.]

Suggestie: tel de niet-lestijd van het hele team op en maak daarvan een jaarplan met bestedingen. Dus niet versnipperd per persoon, per week, per dag, per les en voorkom het door elkaar gebruiken van les- en klokuren. Laat bij het maken van het plan ook de vaste normen even los. Het is bijvoorbeeld niet logisch dat een leerkracht Frans die met een uitgewerkte lesmethode werkt evenveel lesvoorbereidingstijd heeft als een leerkracht Economie die al zijn lessen zelf ontwikkelt.
Stel bij het invullen van het jaarplan steeds de vraag ‘draagt dit bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen en wat gebeurt er als we het wel/niet doen?’ Hoeveel uren per jaar besteden we aan feesten, toetsen, lesvoorbereidingen, schoonmaak, professionalisering, excursies enz. en is dat de beste besteding ten behoeve van onze leerlingen?
Als er meer werk is dan tijd, maak ook dan keuzes op jaarbasis. Onderbouw als team deze keuzes en communiceer dit aan leerlingen, ouders, bestuur en buitenwereld.
‘Wij zijn een basisschool met 10 fte; we hebben ruim 7.000 uur niet-lestijd en komend jaar gaan we deze zó besteden’. [Het ligt overigens voor de hand om deze bestedingen te linken aan het schoolplan.]

Denk groot en maak grote keuzes: dit doen we wel en dit doen we niet. Met moderne teamzeggenschap begin je opgeruimd aan het nieuwe schooljaar en eindig je fris.

Deeltijdwerk kost 4.617 fte per jaar (scholing en overleg)

In het po wordt massaal in deeltijd gewerkt: 75% van de werknemers in po werkt in deeltijd en de gemiddelde deeltijdfactor is 0,6 (bron Stamos, 2015, afgeleid van BZK, 2015).
Er zijn 77.600 voltijdsbanen (fte) voor leerkrachten en die worden vervuld door 108.000 mensen (bron: CAOP).
In de discussie over het dreigende lerarentekort en de wens om hogere lonen wordt niet belicht dat deeltijdwerk in zichzelf kostbaar is. Dat heeft te maken met het verschil tussen vaste en variabele taken. De benodigde tijd is namelijk niet voor alle taken naar evenredigheid. Sommige taken vragen een vast aantal uren, onafhankelijk van het aantal uren dat een werknemer werkt.
De AOB maakte dit takenplaatje (bron AOB):
Schermafbeelding 2017-06-27 om 12.12.54
De taken ‘scholing’ en ‘overleg’ zijn voorbeelden van taken die een vast aantal uren vragen. Dus of een leerkracht nu 3 of 5 dagen werkt, scholing* kost hetzelfde aantal uren. Voor deeltijders maken deze bestanddelen dus een groter percentage uit van de werktijd.
Als we deze twee taken doorrekenen naar het hele po dan blijkt dat deeltijdwerk 7.904.000 uur ‘kost’. Tijd/geld die aan andere dingen besteed had kunnen worden indien iedereen voltijds zou werken.
De rekensom:

 • voor scholing en overleg is nodig 6,3 uur per week
  6,3 uur per week x 40 schoolweken = 252 uur op jaarbasis
 • totaal benodigde uren voor scholing en overleg per jaar bij alleen voltijders is:
  77.600 fte x 252 uur = 19.555.200 uur
 • totaal benodigde uren voor scholing en overleg per jaar bij huidig aantal deeltijders is:
  108.000 werknemers x 252 uur = 27.216.000 uur
 • extra kosten deeltijdwerk:
  27.216.000 – 19.555.200 = 7.660.800
 • omgerekend in fte:
  7.660.800 : 1659 uur (= aantal uren voltijdbaan) = 4.617 fte

Met hetzelfde landelijke budget zouden er dus 4.617 fte extra leerkrachten kunnen worden aangesteld om het werk te doen (werkdrukverlaging) dan wel zou er ruimte zijn voor een loonsverhoging van 6% voor elke leerkracht als er alleen voltijds dienstverbanden zouden zijn.
Ook de dreiging van het tekort aan leerkrachten wordt kleiner. Dit tekort is in 2017 in het po 533 en loopt naar verwachting op tot een tekort van 6.011 fte in 2022 (bron Kamerbrief 26 juni 2017).

Deze verkenning is niet alleen interessant op landelijk niveau, maar ook op bestuurs- en schoolniveau.

*Dat de CAO faciliteiten voor scholing ‘naar rato’ voorschrijft, is opmerkelijk. Alsof een deeltijder sneller leert dan een voltijder! Dat is natuurlijk niet zo. Integendeel. Een deeltijder heeft minder oefentijd in het werk en zal daardoor eerder meer dan minder tijd nodig hebben.