Categorie archief: basisonderwijs

Corona: kinderen moeten naar school

Er is maar één vraag: hoe kunnen de scholen veilig open voor onderwijs aan alle kinderen. Het is wat mij betreft niet de vraag ‘scholen open of dicht’.
Onderstaand blog schreef ik in oktober 2020. Toen werd gesproken over ‘scholen sluiten of openlaten’. De scholen bleven open maar half december sloten ze alsnog. Het is nu half januari. Vanwege virusmutaties gaat de lockdown misschien nog maanden duren. Voor kinderen is dat dramatisch, onacceptabel. Er is een alternatief: veilig open. Hoe? Halveer de klassen en benut de tijd die er is. Het kan. Hieronder een uitgewerkt voorbeeld. Ga er even voor zitten en geef jezelf de tijd om je een ander beeld te vormen dan de bekende school van ‘met 28 in de klas en een bel om 8.30 uur’.

Het voorbeeld is gebaseerd op de werkelijke gegevens van een basisschool met 230 leerlingen, 16 leerkrachten (11 fte) en 9 groepen. Uitgangspunt is fysiek onderwijs voor alle leerlingen, op een aanvaardbaar veilige manier. Ik ga ervan uit dat er meer (ziekte)verzuim is van leraren en er nauwelijks vervanging is. Tevens ga ik ervan uit dat een deel van de leerlingen de opgelopen achterstanden van het voorjaar nog niet heeft ingelopen.

Dit zijn de contouren van een aangepast schooljaar in tekst, hier vind je een excel-sheet met een uitwerking in cijfers.

Contouren:

 • Het is crisis en die duurt lang. Honderduizenden kinderen ondervinden schade door sluiting van de scholen. Scholen moeten veilig open zodat we schade voor kinderen kunnen beperken.
 • Al duurt de crisis al tien maanden, er is nog geen corona-veilig onderwijs ontworpen. Corona-veilig betekent: 1,5m afstand tussen iedereen, max. 30 in één ruimte en goed ventileren.
 • Corona-veilig onderwijs kán maar vraagt grove ingrepen in de schoolorganisatie: Andere openingstijden voor leerlingen en een andere werkindeling voor leerkrachten. Maar het kan. En als het kan, moeten we het doen.
 • Het aantal lesuren van de leerlingen op de basisschool gaat omlaag van 940 tot 645 uur. Feesten en extra activiteiten worden geschrapt. Het onderwijs concentreert zich op de kernvakken en er wordt maximaal gestandaardiseerd gewerkt. Dit betekent vooral benutting van bestaande methodes en lesmateriaal. Welke lessen wel en niet doorgaan, kan ingevuld worden in het betreffende tabblad van de excelsheet (zie de link naar de cijfermatige onderbouwing). Onder kernvakken versta ik ook gym.
 • Leerlingen hebben les in halve groepenhalve dagen, 5 dagen per week, 43 weken per jaar. Hierdoor zijn er 50% minder leraren en leerlingen tegelijkertijd in het schoolgebouw/in de lokalen en op het schoolplein. Ook de concentratie van ouders op en rond het schoolplein wordt gehalveerd. Door de halve dagen onderwijs is tevens het pauzeprobleem (met extra kans op besmettingen) opgelost. De meeste schoolgebouwen en buitenruimtes zullen groot genoeg zijn om hiermee te voldoen aan de 1,5m afstand.
 • Reisbewegingen zijn volgens mij nauwelijks een bezwaar bij basisschoolleerlingen. Bijna alle kinderen wonen vlakbij school en er wordt zelden gebruik gemaakt van openbaar vervoer. Dagelijks naar buiten om te wandelen of fietsen is alleen maar gezond en wordt zelfs gestimuleerd door onze premier. Dus beter dagelijks naar school en kortere lesdagen. Beter voor het leren, meer beweging, dagelijkse structuur en geen lunchpauzes op school.
 • De lesblokken zijn bijvoorbeeld van 8.30 tot 11.30 uur en van 12.30 tot 15.30 uur.
 • Op deze wijze kan er voldoende afstand worden gehouden, tussen leraren en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Als er nog teveel mensen in een ruimte zijn, kan er gewerkt worden met drie tijdsblokken per dag. Bijvoorbeeld van 8.15 tot 11.00 uur, 11.45 tot 14.30 uur en 15.15 tot 18.00 uur. Ik ga nu even uit van twee tijdsblokken op een dag.
 • Leerkrachten geven zoveel mogelijk hetzelfde lesblok 2x. Per dag of op verspringende dagen, er zijn meer varianten mogelijk. Dit is efficiënt wat betreft de voorbereiding. 
 • Lesblokken worden dus 2x gegeven en er wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd. In die omstandigheid is een opslagpercentage van 25 acceptabel tijdens de crisis (in plaats van het gangbare 35-45). Voor de niet-ingewijden: een voltijds leraar werkt 1659 uur per jaar. Daarvan geeft hij 940 uur les. Om die lessen voor te bereiden en na te werken/kijken is er tussen 329 en 423 uur beschikbaar. Dit wordt het opslagpercentage genoemd (35-45% van de lestijd).
 • Tussen de lesblokken zit een uur. Hierin hebben leerkrachten een half uur pauze + een half uur om het volgende lesblok voor te bereiden. Dit uur is ook voldoende voor schoonmaak (door schoonmaakbedrijf).
 • Medewerkers uit andere sectoren worden ingezet – waar pedagogisch verantwoord – om kinderen te begeleiden van de ingang van het gebouw tot het lokaal, met desinfecteren van handen onderweg, en weer naar buiten. Hierbij denk ik aan pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang (die voor een groot deel is gesloten thans), evenementenbranche en horeca. Deze medewerkers kunnen ook ouders te woord staan, buiten het gebouw, vanwege de veiligheid.
 • Schooltaken van leraren worden zoveel mogelijk geschrapt, evenals uren voor professionalisering, duurzame inzetbaarheid en onderwijsontwikkeling. Niet ideaal, maar het is crisis. In het uitgewerkte school-voorbeeld (zie de excelsheet) is er voor de hele school 433 uur over voor noodzakelijke schooltaken. Welke dat moeten zijn, kan worden ingevuld in de betreffende tab. 
 • Het jaar wordt verdeeld in 4 perioden van ongeveer 10,5 week onderwijs (totaal de eerder genoemde 43 weken). Tussen de lesperioden zijn er telkens 2 collectieve werkdagen waarop alle leerkrachten (digitaal) aanwezig zijn. Tijdens deze werkdagen wordt het onderwijs van de afgelopen periode geëvalueerd en wordt de volgende periode helemaal voorbereid, inclusief waar nodig de individuele leerplannen (handelingsplannen). Hierdoor kan de leerkracht zich tijdens de onderwijsweken volledig richten op het onderwijs en de leerlingen (minder versnippering).
 • Leerlingen blijven 5 dagen per week naar school gaan en het aantal weken neemt iets toe tot 43. Dit waarborgt zoveel mogelijk een regelmatige dagstructuur en het leren van kinderen wordt voldoende gespreid over de tijd.
 • Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen, kunnen eventueel hetzelfde lesblok voor een tweede keer volgen.
 • Leraren geven op deze wijze maximaal 6 uur les per dag. Deze lessen zijn allemaal fysieke lessen. Er is geen combinatie meer nodig met online-lessen. Hooguit in hybride-vorm (camera in de klas) voor kinderen die niet naar school kunnen komen vanwege ziekte, quarantaine of ter bescherming van kwetsbare huisgenoten.
 • In de cijfermatige onderbouwing is uitgegaan van een ziekteverzuim van leraren van 12% waarbij 10% niet wordt vervangen.
 • Tot slot is het hoopvol dat er kindvriendelijke sneltesten beschikbaar zijn. In Oostenrijk bijvoorbeeld kunnen alle kinderen zich elke maandagochtend thuis testen op een kindvriendelijke manier (wattenstaafje voorin de neus). De combinatie van afstand houden + sneltesten is natuurlijk nog veiliger.
 • Thans vindt er noodopvang plaats op scholen. Als scholen op de geschetste manier zouden openen, is het logisch om noodopvang (weer) onder te brengen bij de kinderopvang, voor zover nodig. Dan ‘klopt’ het plaatje weer, doet iedereen waar zij goed in is en wordt belasting van beroepsgroepen evenrediger verdeeld.

Met deze uitgangspunten is een haalbaar en houdbaar schooljaar te ontwerpen, zoals blijkt uit de urenbegroting van de voorbeeldschool (klik op de link boven de bullits).

Het voortgezet onderwijs zit anders in elkaar maar ook hier zijn vergelijkbare ontwerpen voor te maken.

Voorbeeld van een crisisplan onderwijs en opvang

LET OP!! DIT IS EEN PERSOONLIJK BLOG. DE OFFICIËLE EN ACTUELE INFORMATIE OVER EXAMENS WORDT GEGEVEN DOOR HET COLLEGE VOOR TOETSEN EXAMENS EN VINDT U HIER EN HIER.

Onderstaand blog is van zaterdag 14 maart 2020. Dit blog is een VOORBEELD van hoe een crisisplan voor onderwijs en opvang er op hoofdlijnen uit ZOU KUNNEN ZIEN. Dit blog was een reactie op de commotie van de twee dagen ervoor. Op donderdag 12 maart besloot de regering de scholen en de opvang open te laten. Hierop kwamen heftige reacties uit het onderwijs en de samenleving. In reactie daarop werd vrijdagavond 13 maart officieel besloten (door ministerie en onderwijs tezamen) dat scholen zelf oplossingen zouden moeten verzinnen en werd er gesproken over minder onderwijs. Dat gegeven was voor mij mede aanleiding voor dit blog. Bij ad hoc oplossingen en minder onderwijs lopen namelijk de zwakste leerlingen de grootste risico’s om tussen wal en schip te geraken. Daarnaast is het mijn zorg dat het niet verschuiven van onderwijs(tijd) en examens eveneens kan leiden tot nadelen voor leerlingen in de vorm van onzekerheid en kansenongelijkheid.
Tot slot wilde ik oproepen tot ‘rust in de tent’: scholen zijn elk jaar 12-14 weken gesloten (vakantie) en dan noemen we dat geen maatschappelijke ontwrichting. De maatschappelijke ontwrichting thans, komt mede door de simpele timing ‘het zijn nu onderwijsweken in plaats van vakantieweken’. Evenwel, die timing maken we zelf, we kunnen gemakkelijk het jaarschema veranderen. Dan ontstaat er nu rust wat onderwijs betreft, naast de onrust en zorg over gezondheid en economie. Rust voor onderwijspersoneel, voor leerlingen en ouders. Dit blog beschrijft een voorbeeld hoe we nu even rust kunnen creëren zonder dat het leidt tot minder onderwijs/kansenongelijkheid. Nogmaals dit is géén officieel beleid.

Context: 
Er is een wereldwijde crisis vanwege het corona-virus. 

Vraagstukken: 

 • Hoe organiseren we onderwijs voor alle kinderen.
 • Hoe organiseren we opvang voor kinderen van alle ouders die werken in vitale sectoren.

Huidige situatie:
Het eerste besluit van donderdag 12-03-2020, voorgesteld door de regering, werkt niet. Dat besluit hield in dat scholen voor po/vo en kinderopvang openblijven. Het werkt niet voor de scholen omdat er veel leerkrachten, leidinggevenden, ouders en wellicht ook kinderen/jongeren twijfel hebben over de veiligheid van deze aanpak en het besluit niet opvolgen. Daarnaast kán het besluit niet goed uitgevoerd worden omdat er twee besluiten conflicteren: scholen blijven open PLUS iedereen met zelfs lichte klachten moet thuisblijven.
Het werkt onvoldoende voor opvang omdat er voor vitale sectoren 7 dagen per week opvang nodig is, 24 uur per dag. 
Op vrijdag 13-03-2020 is ten aanzien van scholen overleg gevoerd door bewindvoerders + besturenraden. Uitkomst: besluit blijft gehandhaafd + scholen mogen hiervan afwijken en maatwerkoplossingen bedenken als gedeeltelijk afstandsonderwijs. Gevolg: onrust, chaos, onduidelijkheid PLUS zowel onderwijs als opvang zijn niet gegarandeerd voor iedereen die dat nodig heeft. 

Regie nemen:

In crises moet regie genomen worden, eenduidig en daadkrachtig. Rekening houdend met zoveel mogelijk gezichtspunten, zo eenvoudig mogelijk uitvoerbaar, met zo min mogelijk schade voor zoveel mogelijk mensen.

Regie over onderwijs:

 • Scholen voor po en vo sluiten per maandag 16-03-2020 tot en met de meivakantie (die loopt tot en met 10-05-2020, soms tot en met 03-05-2020). Het onderwijs wordt verschoven in de tijd.
 • Eindexamens worden landelijk 4 weken uitgesteld en starten donderdag 4 juni in plaats van 7 mei.

Scholen zijn dus de komende 7-8 weken gesloten. In deze periode ligt (meestal) 2 weken meivakantie. Met de kennis van nu is het virus over twee maanden waarschijnlijk getemperd en kan het leven weer zijn gewone loop hervatten.

Regie over (nood)opvang:

Er wordt regionaal opvang geregeld voor kinderen en jongeren. Er is aanbod voor 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze opvang is kosteloos voor werknemers. De regie wordt gecoördineerd vanuit de bestaande samenwerkingsverbanden passend onderwijs po. 

Toelichting onderwijs

Verschuiving po:
Leerlingen missen met dit besluit 5-6 weken onderwijs, dat is ongeveer 125-150 uur per kind. Deze tijd wordt idealiter vóór het volgende schooljaar alsnog gevolgd. Dat kan als volgt:

 • Gelijke zomervakantie van 5 weken: alle leerlingen en leerkrachten hebben dit jaar een gelijke zomervakantievan 5 in plaats van 6 weken. Voor iedereen wordt de zomervakantie van 18-07-2020 tot en met 23-08-2020
  Dit levert niet voor alle leerlingen evenveel tijd op maar kan er wel voor zorgen dat alle leerlingen bij de start van het volgende schooljaar weer gelijk kunnen lopen.
 • Woensdagmiddagen onderwijs: tussen 11-05-2020 tot 18-07-2020 hebben alle leerlingen 2 uur onderwijs. Dit is 10 weken en levert dus 20 uur extra onderwijs op. (Scholen die met een 5-gelijke-dagen-model of anderszins werken, verlengen hun schooldagen met bijvoorbeeld een half uur). 
 • Keuzes in schoolactiviteiten: scholen kiezen gericht welke schoolactiviteiten wel en niet doorgaan zodat er maximaal onderwijstijd beschikbaar komt voor de kernvakken taal en rekenen.

Met dit pakket kan onderwijs voor álle leerlingen worden gegarandeerd op een manier die voor zo goed als alle leerkrachten is uit te voeren. Bij verschuiving is er natuurlijk altijd pijn, maar deze is hiermee tot reële proporties beperkt. Vanzelfsprekend kan voor een zeer uitzonderlijke situatie een uitzonderlijke afwijking worden gemaakt. 

Verschuiving vo:
Leerlingen missen met dit besluit 5-6 weken onderwijs. Voor examenleerlingen heeft dit andere gevolgen dan voor de niet-examenleerlingen.

Examenleerlingen:

 • De examens worden 4 weken verschoven. Dit biedt scholen voldoende tijd om het nodige onderwijs alsnog te organiseren. De zelfstudietijd voor leerlingen wordt over een langere tijd uitgesmeerd. Leerlingen die nu ziek zijn, zullen meestal op tijd hersteld zijn voor de voorbereidingen.
 • Na het examen blijft er voldoende tijd over voor vakantie, herkansingen en voorbereiding vervolgstudie.

Niet-examenleerlingen:

 • Lesgeven tot zomervakantie: bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs stoppen normaal gesproken met lesgeven ruim vóór de zomervakantie, meestal 2 weken. Deze weken kunnen nu benut worden voor onderwijs geven.  
 • Gelijke zomervakantie van 5 weken: alle leerlingen en docenten hebben dit jaar, net als in po, een gelijke zomervakantievan 5 in plaats van 6 weken. Voor iedereen wordt de zomervakantie van 18-07-2020 tot en met 23-08-2020
  Dit levert niet voor alle leerlingen evenveel tijd op maar kan er wel voor zorgen dat alle leerlingen bij de start van het volgende schooljaar weer gelijklopen.

Toelichting (nood)opvang:

Inrichting regionale opvang voor kinderen (en jongeren):
Er is opvang van nodig voor kinderen van personen die werken in vitale sectoren. Deze opvang is in beginsel 24 uur per dag, 7 dagen per week nodig. Zorg laat zich immers niet begrenzen door schooltijden. 

Voor deze opvang worden regionale (call)centra ingericht (ROK = regionale opvang kinderen). De samenwerkingsverbanden passend onderwijs po (hierna swv) zijn regionaal ingericht en hebben een landelijke dekking. Deze swv’n worden tijdelijk ingericht om de regionale opvang te organiseren en coördineren. Elk ROK heeft een leidinggevende en team, gebruik voor inrichting mensen die hier ervaring mee hebben. Alle leidinggevenden staan in contact met de burgemeesters van de grote steden (crisis-organogram maken). Deze ROK opent een telefoonnummer/website. Hier komen samen:

 • Opvangverzoeken: ouders, werkgevers, kinderen, jongeren melden hier hun opvangbehoefte. Gemeld worden: dagdeel (ochtend, middag, avond, nacht), leeftijd kind/jongere, naw-gegevens (naam, adres, woonplaats, contactgegevens) en werkgegevens ouder(s).
 • Opvanglocaties: sowieso alle scholen zijn potentieel opvanglocatie maar ook buurtcentra, kinderopvang (avond/nacht ivm slaapgelegenheid) e.d.
 • Medewerkers: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, jongerenwerkers, activiteitenbegeleiders, enz. 

In de ROK’s worden opvangindelingen gemaakt waarbij een beperkt aantal criteria geldt. Zoals: op elke groep moeten minstens twee gekwalificeerde beroepskrachten aanwezig zijn met VOG; per 10-12 kinderen is er één volwassene; per locatie zijn er niet meer dan 100 personen tegelijkertijd.

De kosten voor deze noodopvang worden betaald door de overheid. Immers, vitale sectoren zijn meestal overheid + dit is het snelste te regelen. 

Moties over onderwijstijd en schoolvakanties aangenomen

Op 18 juni 2019 zijn er twee ‘historische’ moties aangenomen over onderwijstijd, schoolvakanties en de vijfdaagse schoolweek. De motie van Rog en Heerema en de motie van Bisschop kunt u hier vinden.

Alle informatie over het experiment flexibilisering onderwijstijden

Op 2 april 2019 kwam het bericht naar buiten dat minister Slob stopt met het experiment flexibele onderwijstijden. De brief aan de Tweede Kamer daarover vindt u hier.
Op deze pagina van Rijksoverheid wordt ook de link genoemd naar het eindrapport van de Onderwijsinspectie. Dat rapport is evenwel niet het eigenlijke eindrapport. Het rapport van de Onderwijsinspectie had te maken met de verlenging van het experiment om na vier jaar nog eens de onderwijskwaliteit te meten.
Het inhoudelijke eindrapport werd in 2014 gemaakt door Regioplan en kunt u hier vinden.
Wie geïnteresseerd is in de historie van het experiment en de eerdere Kamerbrieven, vindt hier een overzicht.

Welk oordeel gaf Onderwijsinspectie over experimenteerscholen?

Het concept van De School was destijds aanleiding voor het experiment. Het experiment ging evenwel niet over het integrale concept maar slechts over een onderdeeltje daarvan, de onderwijstijd. Deze misslag van toen heeft nu desastreuze gevolgen. Bij slechts twee van de deelnemende scholen was de onderwijstijd onderdeel van een onderwijskundig concept, bedoeld om leerlingen beter onderwijs en meer kansen op ontwikkeling te geven. Duidelijk is dat de onderzoeksmethode die de onderwijsinspectie heeft toegepast (het bekende Toezichtkader), niet geschikt was om de meeropbrengsten van deze concepten in kaart te brengen. Er is een bestaand toezichtkader toegepast op nieuwe scholen. Die nieuwe scholen leverden nieuwe opbrengsten die niet ‘gezien’ konden worden met het oude kader. Het bestaande kader kon alleen meten of de nieuw schoolconcepten niet minder opleverden dan reguliere scholen. Het onderzoek heeft niettemin positieve uitkomsten laten zien voor deze scholen. Citaten uit het rapport van de Onderwijsinspectie over deze scholen (het ontbreekt in het rapport aan een bladzijdenummering, vandaar de verwijzing naar paragrafen):

 • Slechts één van de deelnemende scholen voldeed in 2014 aan alle randvoorwaarden. Bij deze school is sprake van een doordacht concept, goede leraren, goede aansturing door de directie en ondersteuning door het bestuur (voorwoord).
 • Eén school heeft ervaringen om naast het flexibiliseren van de onderwijstijd ook te werken met flexibele begin- en eindtijden. Dit heeft voordelen voor het bioritme van sommige leerlingen en geeft ouders de mogelijkheid de schooltijden aan te passen op hun werktijden. Daarnaast stelt het leraren in staat in kleine groepjes extra instructie of pre-teaching te geven. Voor deze school biedt het een goede mogelijkheid om passend onderwijs te geven (paragraaf 2.2, 4ebullit).
 • Een aantal scholen staat leerlingen toe meer onderwijsuren te maken dan het wettelijk minimum. (…) Door deze werkwijze krijgen leerlingen meer instructie- en verwerkingstijd (paragraaf 2.2).
 • Twee scholen die onderwijs en opvang hebben gecombineerd, hebben de onderwijstijd fors uitgebreid om zo een breder aanbod te kunnen bieden. Het is niet goed mogelijk vast te stellen of deze extra onderwijstijd effect heeft op de resultaten. De extra tijd wordt namelijk vooral besteed aan activiteiten waarvoor in de reguliere lessen geen tijd is. Wel profiteren kinderen van extra instructiemogelijkheden voor de reguliere lessen. In die zin zou de extra lestijd een gunstig effect kunnen hebben op de opbrengsten van de school (paragraaf 2.2).
 • Er zijn twee scholen die met volledig geïndividualiseerd onderwijs werken. Deze scholen doen dat door een forse uitbreiding van de onderwijstijd (…). Zij stellen leraren aan die verspreid over de dag lesgeven (paragraaf 2.3).
 • Eén school werkt vanuit sociocratische principes. Op deze school zijn beslissingen altijd gebaseerd op via dialoog verkregen consent en worden ouders en kinderen in hoge mate betrokken bij het samenstellen van het individuele leerplan van de leerlingen (paragraaf 2.3).
 • Eén school geeft ouders nadrukkelijk inspraak bij de samenstelling van het onderwijsprogramma van het kind (paragraaf 2.3).
 • Door het werken met flexibele begin- en eindtijden kunnen leerkrachten meer aandacht besteden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Deze werkwijze kan een dagelijkse verlichting betekenen van de extra inspanningen die passend onderwijs van veel scholen, leraren en leerlingen vraagt (paragraaf 2.4).
 • Twee scholen hebben op deze indicator de beoordeling goed gekregen. Beide scholen zijn gedurende 50 weken alle dagen open van 8.00 tot 18.00 uur. Alle leerlingen genieten hierdoor veel meer onderwijs dan de wet minimaal voorschrijft. Deze scholen zorgen er wel voor dat leerlingen ook voldoende vakantie krijgen (paragraaf 3.3).

Het eindrapport van de Onderwijsinspectie kunt u hier lezen.
Het eindrapport van Regioplan kunt u hier lezen. Hier vindt u informatie over de deelnemende scholen en de manier waarop zij hun onderwijstijd hebben geflexibiliseerd.

Het gaat om de kinderen …

Portretten van leerlingen van De School 

 • Ernstig ziek
  Cato van 8 jaar heeft taaislijmziekte. Elke ochtend komt iemand van Thuiszorg haar verzorgen. Haar sondevoeding neemt behoorlijk wat tijd. Als de schooldag stipt om half 9 zou beginnen, zou de wekker thuis om 6 uur moeten afgaan. Op De School kan Cato tot 10 uur binnenkomen. En als het verzorgen eens uitloopt, mist Cato niets. Dan belt ze naar school en gaat om 12 uur aan de slag met haar dagprogramma. Dit brengt rust in het gezin. Wanneer Cato naar het ziekenhuis moet voor controle of een dagbehandeling, pakt ze haar schoolwerk de dag erna weer op. Zo krijgt ze alle leertijd die ze nodig heeft, zonder onnodig gestress.
  Afgelopen voorjaar was Cato levensbedreigend ziek, ze lag zes weken in het ziekenhuis. Na haar herstel is het gezin eerst een weekje samen op vakantie gegaan om bij te komen. Eind mei is Cato weer rustig aan begonnen op school.
  Op een gewone school zou Cato door deze ziekteperiode een jaar hebben moeten overdoen, nu kon zij tijdens de zomer gewoon verder waar ze gebleven was.
 • Extra schooljaar
  Isabel kwam van een andere school, ze heeft dyslexie. Zij is jarig in september en zou dus 12 worden op de middelbare school. Haar CITO-eindtoets gaf een resultaat op kaderniveau vmbo.
  Isabel wil graag aan de slag in de modebranche; daarvoor heeft ze havo nodig. Ze koos ervoor om een extra jaar op De School te blijven, waarin ze heel gericht gewerkt heeft. Aan het eind van dat jaar haalde ze een CITO-score op havo-/vwo-niveau.
  Of een kind een ‘vroege’ of een ‘late’ leerling is, kan de schoolloopbaan behoorlijk beïnvloeden. De School heeft geen leerstofjaarklassensysteem; daardoor kan een kind desgewenst een extra jaar benutten, zonder ‘te blijven zitten’ of ‘een jaar over te doen’. Dit kan aanzienlijke winst opleveren.
 • ADHD
  Ischa van 10 heeft ADHD, hij heeft erg veel moeite zich te concentreren. Door de vijf leerplangesprekken per jaar, waarin hij, zijn ouders en de leerkracht kennis en ervaringen delen en bundelen, wordt zijn zelfkennis versterkt. Ischa krijgt steeds meer grip op wat hij nodig heeft om prettig te kunnen werken. Hij plant nu zelf zijn dagen en vult ze in zoals goed is voor hem: hij begint na binnenkomst met lezen, om even in te tunen op de schoolomgeving. Rekenen is voor Ischa het lastigst qua concentratie. Hij rekent daarom een tijdje in de ochtend en een tijdje in de middag. Hij weet steeds beter wat hij nodig heeft en wanneer hij hulp moet vragen. Ischa krijgt zo steeds meer zelf de regie over zijn leven.
  ADHD is niet te veranderen, maar Ischa heeft wel geleerd ermee om te gaan en gebruik te maken van zijn sterke kanten. Een van die sterke kanten is dat hij snel opmerkt of andere kinderen het moeilijk hebben. Hij biedt zo’n kind dan zijn hulp aan en stelt het op z’n gemak.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
  Brian van 12 heeft dyslexie, hij komt van een andere school. In groep 3 was hij blijven zitten, twee jaar later las hij nog steeds op het niveau van midden-groep 3. Hij vond zichzelf dom en koos in het begin altijd voor de makkelijkste opdrachten; zo weinig zelfvertrouwen had hij. Nu leest hij nog steeds weinig, maar is wel vastbesloten om een baan te krijgen met computers; hij wil geld verdienen. Op De School doet hij via de computer de bestellingen voor de gezamenlijke lunch. Als de vrachtwagen ’s morgens om 8 uur het eten komt afleveren, is Brian aanwezig om te helpen uitladen en te controleren of alles klopt.
  Als hij snapt waar hij het voor doet, is hij een harde werker. Het heeft een paar jaar geduurd om zijn draai te vinden. Hij wil nu een jaar extra op school blijven.
  Toen het niet goed ging op zijn vorige school, kreeg Brian het advies om naar het speciaal onderwijs te gaan. Nu wordt het waarschijnlijk vmbo-kader.
  Van de 125 kinderen die alles bij elkaar onderwijs hebben (gehad) op De School, zijn er nu 17 naar het voortgezet onderwijs gegaan, geen van hen ging naar het voortgezet speciaal onderwijs (stand 2013).
 • Bovengemiddeld slim
  Simone kwam als 8-jarige naar De School, nadat zij op haar vorige school haar leermotivatie helemaal was kwijtgeraakt. Haar ouders vermoedden dat ze onderpresteerde, de leerstof niet uitdagend genoeg was en ze vroegen om meer. De leerkracht vond dat Simone niet liet zien dat ze meer aan zou kunnen. Bij een test bleek zij hoogbegaafd te zijn.
  Op De School kon Simone laten zien wat ze in huis had. In haar persoonlijke leerplangesprekken gaf zij aan met welke eigen onderzoeksvragen zij binnen het thema aan de gang wilde. Ze legde de lat daarbij behoorlijk hoog. Verder kreeg – en nam – zij een flinke rol bij de eindpresentaties van thema’s. Haar leerkracht suggereerde voor Simone de rol van gastdocent bij de jongere kinderen. Samen met een leerkracht bereidde ze lessen voor en gaf die daarna ook. Zo werd zij tegelijkertijd inhoudelijk uitgedaagd en ingezet als expert, waarbij haar ‘juf’-kwaliteit werd aangesproken. Zo werd Simone weer gemotiveerd om haar capaciteiten te gebruiken.
  In de tienwekelijkse persoonlijke leerplangesprekken werd aangekaart dat ook rekentoetsen erbij horen in het onderwijs, die worden in deze maatschappij nu eenmaal belangrijk gevonden. En dan werd besproken hoe Simone dacht dat aan te pakken.
  Als je maatwerk-onderwijs levert, maakt het niet uit hoe snel een kind leert; binnen het thema kan elk kind op het eigen niveau werken en de eigen kwaliteiten benutten. Zo is het ook niet nodig dat bovengemiddeld slimme kinderen een klas overslaan of heel jong naar het voortgezet onderwijs vertrekken.
 • Spierziekte
  Torsten 10 jaar, heeft een spierziekte waardoor zijn belastbaarheid beperkt is. Hij is een jongen met veel capaciteiten die voorheen op een cluster 2 school zat. Omdat hij graag regulier middelbaar onderwijs op vwo-niveau wil gaan volgen en een grote interesse heeft voor de wereld om zich heen, is hij bij ons op school gekomen. Hij komt vlak voor 10 uur op school omdat hij ’s morgens veel tijd nodig heeft om op te starten; tussen 13 en 14 uur heeft hij een rustuur waarin hij zich terugtrekt met een themaboek en gaat lezen. Afhankelijk van zijn pijncijfer is dat rustuur korter of langer. Zo nodig neemt hij ook nog een pijnstiller. Hij blijft tot 16 of 17 uur op school omdat het dan rustiger is. Elke week schrijft hij zich een paar keer in voor één op één tijd met de leerkracht. Dat kan omdat er ’s middags meer leerkrachten zijn en dus meer tijd voor individuele leerlingen. De leerkracht geeft hem individuele instructie en helpt hem met zijn planning en past indien wenselijk zijn werk(week) aan.
  Als ze naar de gym gaan, gaat hij op zijn elektrische fiets – doordat hij nu in zijn eigen dorp op school zit, kan hij op zijn elektrische fiets naar school wat erg goed is voor de conditie van zijn spieren.
  Tijdens de diverse thematische gastlessen na 14.00 uur heeft hij kennis gemaakt met de schermsport en die blijkt goed bij hem te passen. Dit doet hij nu ook in zijn vrije tijd en daar kan hij zijn schooltijden op aanpassen. Daarvoor was dat lastig te regelen omdat hij laat thuis was van school in verband met leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs. Bij excursies gaat zijn rolstoel mee. De kinderen van zijn groep houden hier rekening mee en helpen hem waar nodig. Zo leren kinderen omgaan met verschillen (inclusieve samenleving/burgerschap).
 • Uithuisplaatsing
  Marit, 7 jaar, heeft een moeilijke thuissituatie, een heftig verleden en er is via meerdere instanties hulp in het gezin. Doordat de ouders het tijdelijk niet aankunnen, wordt er een vrijwillige uithuisplaatsing geregeld. De pleegouders wonen in een andere gemeente (25 km verderop) en kunnen niet het vervoer van Marit naar en van school regelen. Marit zou van school moeten veranderen, tijdelijk, in de toch al moeilijke situatie. Door meerdere gesprekken (10-weekse gesprekken) met school, ouders en hulpverlening en de mogelijkheden van de school met ruime en flexibele tijden kan Marit tot 18 uur op school blijven en tot 10 uur worden gebracht. De School zorgt ervoor dat er vervoer geregeld wordt door een ander gezin van de school (wat een ouderbetrokkenheid!).
  Deze eenvoudige voorziening: leerlingenvervoer voor 2x 25 km per dag gedurende 6 weken, bleek niet te regelen via jeugdzorg-instanties. Een tijdelijke verandering van school zou voor Marit in haar toch al moeilijke situatie tot groot extra leed hebben geleid.
  Doordat we dit zelf hebben geregeld kon Marit in november/december – met alle eindejaarsfeesten – gewoon op haar vertrouwde school blijven en meedoen met de festiviteiten samen met haar eigen groep en leerkrachten.
 • Gescheiden ouders
  De ouders van Nestor gaan scheiden. Zij bespreken dit ook in het 10-weekse gesprek. Doordat deze gesprekken elke 10 weken gehouden worden, is hier voldoende vertrouwen voor. Er wordt besproken hoe dat het ‘beste’ voor Nestor kan worden geregeld. Afgesproken wordt dat de ouders het in het weekend vertellen en dat het team op de hoogte is en hem maandag kan opvangen, tijd voor Nestor kan maken als dat wenselijk is. Besloten wordt dat Nestor voorlopig lange dagen naar school gaat. Hij voelt zich daar prettig, thuis is het nu niet fijn en zo hebben zijn ouders ruimte en tijd om oplossingen te bedenken voor hun problemen. Op school is er extra tijd voor hem in de middag en de leerkracht met wie hij het beste contact heeft, gaat ’s middags met hem aan de slag. Als hij een tekening heeft gemaakt over de scheiding en hoe de nieuwe situatie er voor hem uit komt te zien is daar tijd en aandacht voor en wordt dit ook besproken met de ouders in het 10-weekse gesprek. Doordat er tijd genoeg is, kan er besloten worden om het “school”werk even op een laag pitje te zetten en de prioriteit te leggen bij zijn welbevinden en verwerking/aanpassing aan de veranderde situatie. Als ouders zaken moeten regelen, kunnen ze dat doen als Nestor lekker op school is. Zij hoeven geen andere opvang of oplossingen in de middag of de schoolvakanties te regelen. Voor Nestor blijft de school zijn vertrouwde en onveranderde, veilige plek.

Deze portretten zijn van leerlingen die De School hebben bezocht sinds 2008. De eerste vijf zijn opgetekend door Carla Desain (@carlamondig) voor publicatie in het blad De Nieuwe Leraar.

Tijd en geld, waar halen we die vandaan?

Kern van het concept is dat méér en flexibele tijd veel problemen kan voorkomen of beperken. Onderwijs kampt altijd met beperkte tijd en middelen maar in het geheel is er genoeg tijd en geld. We moeten daarvoor alleen ‘over de sectoren’ heen kijken; we moeten tijd en geld samenvoegen, herschikken. Het integrale concept is financieel haalbaar en De School in Zandvoort is altijd financieel gezond geweest. In Zandvoort is gekozen voor een samenvoeging van middelen uit onderwijs, kinderopvang en passend onderwijs. Op andere plekken zou het concept financieel haalbaar zijn door samenvoeging van middelen voor achterstand, jeugdzorg, welzijn en buurtwerk.
Wie zegt dat het concept in Zandvoort niet voor elk kind bereikbaar is, heeft gelijk. Voor gezinnen met de laagste inkomsten is de eigen bijdrage €19,70 per maand. Voor zorgleerlingen met indicatie is de eigen bijdrage €0. Zodoende kan meer dan 85% van de kinderen kiezen voor het totaalpakket. De andere 15% bestaat voornamelijk uit ouders die bewust kiezen voor beperkte en vaste schooltijden.
Vanzelfsprekend willen we dit concept bereikbaar laten zijn voor alle kinderen. Destijds in 2008 was dit echter het maximaal haalbare voor een nieuwe school opgericht uit particulier initiatief (art. 23).

Wil je weten wat hiermee allemaal kan worden gedaan? Lees hier de top tien oplossingen van concept De School (link werkt).

Top tien oplossingen van het concept De School

De School heeft onwaarschijnlijk veel problemen kunnen aanpakken. Niet alleen in een papieren ontwerp, maar aangetoond in elf jaar praktijk.

 1. Verkleinen van kansenongelijkheid door méér tijd
  De School kan differentiëren naar leerinhoud, hoeveelheid tijd en planning van tijd terwijl het eindniveau van het kind tenminste gelijk blijft en vaak hoger uitkomt. Differentiatie binnen dezelfde vaste tijd vergroot kansenongelijkheid, is gebleken.
  De School kan met het rijke binnen- en buitenschoolse programma ‘tekorten’ uit de gezinssituatie compenseren en aanvullen.
  Door de evenwichtige spreiding van de onderwijsactiviteiten over het gehele jaar wordt de aangetoonde terugval in de zomervakantie voorkomen. De School-kinderen gaan alleen niet naar school als ze iets anders te doen hebben. Ze hangen niet op straat omdat de school gesloten is.
 2. Voorkomen van segregatie
  Op voorhand biedt De School bijna eindeloos veel mogelijkheden voor ontwikkeling van kinderen en adaptatie tussen gezin en school. Dit beschermt tegen segregatie. Curatieve maatregelen werken segregatie in de hand [1].
 3. Voorkomen van stigmatisering
  De gevolgen van stigmatisering zijn nauwelijks te repareren. Met het universele onderwijsontwerp wordt stigmatisering [2] van het kind voorkomen.
 4. Inclusief, passend onderwijs
  Van de 2.500 uur onderwijstijd is er tijdens 1.500 uur een bezetting van leerkrachten beschikbaar van één leerkracht op maximaal 10-12 kinderen. Door deze ratio is passend onderwijs mogelijk.
 5. Voorkomen van vroegselectie en buitensluiting
  De bekritiseerde vroegselectie geschiedt niet bij de overgang van po naar vo maar op een gangbare school al in groep 3 bij de eerste Cito-toetsen. Een V (laagste score) wordt zelden een II of een I (hoogste score) [3]. In de latere basisschooljaren krijgt de ongewenste vroegselectie vorm via de ‘plus- en klusklassen’.
  Op De School zijn alle hoofd-, hart- en handactiviteiten voor alle kinderen beschikbaar zonder selectie.
 6. Vergroting van ouderbetrokkenheid
  Ouders hebben medebeslisrecht op het niveau van het eigen kind, de groep van het kind en de gehele school. Het resultaat is dat 100% (dit is uitzonderlijk hoog) van de ouders minstens vijfmaal per jaar een diepgaand gesprek heeft met zijn of haar kind en een leerkracht. Dit bevordert het leren van het kind en vergroot de competenties van leerkrachten en ouders.
 7. Tegengaan van versnippering van zorg e.d.
  Versnippering van zorg en aandacht rond kinderen en gezinnen is een groot probleem dat met samenwerking tussen organisaties nauwelijks wordt opgelost, zoals herhaaldelijk in diverse onderzoeken is aangetoond. Het De School-concept is geen samenwerking maar een nieuw ontwerp.
 8. Aantrekkelijkheid beroep leerkracht en medezeggenschap ++
  Leerkrachten op De School hebben een breed takenpakket, inclusief het ontwikkelen van onderwijs en meebeslisrecht over schoolbeleid. Ze hebben invloed op de samenstelling van het eigen takenpakket en de eigen werktijden. Gezien de ruime openingstijden wordt er altijd in teams gewerkt, wat zowel de competentie als sociale veiligheid vergroot. Leerkrachten hebben medebeslisrecht op het niveau van het kind, de groep en de school en besluiten mee over alle beleidszaken, inclusief financiële keuzes.
 9. Minder gezinsstress
  Gezinnen ervaren veel minder stress. Er is geen dagelijkse stress rond brengen en halen, geen huiswerk, geen afstemmingsproblemen werk/zorg/gezin/school. Bij gezinscalamiteiten en levensgebeurtenissen [5] blijkt De School jaarrond het rust- en ankerpunt te zijn.
 10. Dynamisch en actueel onderwijsaanbod
  De School kan zich relatief gemakkelijk en snel aanpassen aan veranderende wensen van de samenleving. Meer techniek/muziek/beweging/sociale vaardigheden zijn voorbeelden van ‘extra’ aanbod die snel kunnen worden ingepast in het curriculum en bovendien niet ten koste gaan van aandacht voor andere vakken. Het aanbod blijft actueel door de dagelijkse lessen van gastdocenten en tien educatieve excursies per jaar [6] voor kinderen van alle leeftijden.

Waar halen we de tijd en het geld hiervoor vandaan? Lees hier verder (link werkt).

[1] Dat geldt voor alle maatregelen die pas ingezet worden als het kind afwijkt van de standaard of norm.
[2] Verdrag van New York inzake rechten van personen met een handicap dat Nederland heeft geratificeerd: ‘het afwijken leidt tot stigmatisering, gevoelens van ongelijkwaardigheid en tot minder kansen op ontwikkeling’. Universeel ontwerp dat zo min mogelijk behoeft te worden aangepast voorkomt deze stigmatisering.
[3] Laag scorende kinderen krijgen op een gangbare school minder OTL (Opportunities to learn) dan hoger scorende leerlingen. Dit stelt kinderen verder op achterstand.
[5] Voorbeelden: ouder ernstig ziek, overlijden nabije, gevangenis ouder, uithuisplaatsing kind, ziekte kind, echtscheiding ouders.
[6] Vergelijk met het aanbod van IMC basis voor de groepen 7 en 8 (https://www.imcweekendschool.nl/imc-basis/imc-basis).

Minister stopt experiment flexibilisering onderwijstijd

Op 2 april 2019 heeft minister Slob een brief aan de Kamer gestuurd waarin hij meedeelt dat hij het experiment flexibilisering onderwijstijd stopt. De brief kunt u hier lezen.
Voor het concept De School ontstaat nu een bizarre situatie. De School is in 2008 gestart met een nieuw, integraal onderwijsconcept ‘gelijke kansen door ongelijk onderwijs’, waarbij méér tijd de sleutelfactor is. Het concept overtrad de wet maar was wél een antwoord op hardnekkige onderwijsproblemen. Kamerleden stelden vragen en in 2011 werd een experiment gestart vanwege het concept van De School. In alle onderzoeken en Kamerbrieven die daarna volgden, is De School positief opgevallen. De School maakte waar wat ze beoogde: hardnekkige problemen werden daadwerkelijk opgelost. Het experiment werd opengesteld voor meerdere scholen. Een deel van die scholen zijn onderwijstijd gaan flexibiliseren vanwege andere dan onderwijskundige redenen. Zij zijn minder gunstig uit het onderzoek gekomen. Daarom wordt het experiment niet voortgezet en komt er geen nieuwe wetgeving. Dat is op zichzelf begrijpelijk maar het is onbegrijpelijk dat daardoor het concept van De School niet verder zou kunnen. De oplossingen en kennis zouden daarmee verloren gaan terwijl er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in onderzoek om oplossingen voor problemen te vinden die dit concept allang aantoonbaar heeft gevonden. Dit is niet uit te leggen.

Opbrengsten die De School onbetwist heeft gerealiseerd:

 • 2.500 uur onderwijstijd in plaats van 940 uur, met volledig flexibele school-, vakantie- en opvangtijden
 • volledig passend onderwijs, voorkomen van stigmatisering, geen uitstroom meer naar s(b)o, geen zittenblijven
 • grotere kansengelijkheid, voorkomen van vroegselectie, geen ‘zonnen, manen en sterren’, geen plus- en klusklassen
 • zeer rijk en actueel onderwijsaanbod
 • geen gezinsstress
 • 100% ouderbetrokkenheid
 • aantrekkelijk takenpakket leerkracht met medezeggenschap ++

Wil je meer lezen over wat De School heeft bereikt? Lees hier de top tien oplossingen van De School (link werkt).

De misslag rond het experiment

Het lijkt alsof er in de laatste fase van de experimenteer-periode iets is misgegaan. Dat blijkt ook uit de Kamerbrief van vandaag. De brief verwijst naar een Kamerstuk d.d. 16 januari 2015 en haalt dit aan met ‘het experiment beoogde de aansluiting van werk en privé te bevorderen’. Dit is onjuist. Het experiment volgde op Kamervragen uit 2009 en 2010 waarna minister Van Bijsterveldt in 2011 De School, vanwege haar concept experimenteerruimte wilde bieden. Dat zijn twee totaal verschillende motieven.

Citaat uit de Kamerbrief van 6 april 2011 (286180):
Experiment flexibilisering onderwijstijd
Tijdens de recente begrotingsbehandeling heb ik op verzoek van de Kamer toegezegd De School in Zandvoort experimenteerruimte te bieden op het terrein van onderwijstijd. De reden dat De School experimenteerruimte wil, heeft te maken met het concept van De School. Als onderdeel van een gecombineerd aanbod van onderwijs en kinderopvang is De School 50 weken per jaar open. Onder de huidige regelgeving mag het onderwijs tijdens de verplichte zomervakantie niet meetellen voor de minimale onderwijstijd. 

We zijn inmiddels 11 jaar verder sinds de start van De School. De ambtenaren en bewindvoerders van nu zijn anderen dan destijds. Het lijkt alsof men niet meer goed de start en de geschiedenis voor ogen heeft.