Top tien oplossingen van het concept De School

De School heeft onwaarschijnlijk veel problemen kunnen aanpakken. Niet alleen in een papieren ontwerp, maar aangetoond in elf jaar praktijk.

 1. Verkleinen van kansenongelijkheid door méér tijd
  De School kan differentiëren naar leerinhoud, hoeveelheid tijd en planning van tijd terwijl het eindniveau van het kind tenminste gelijk blijft en vaak hoger uitkomt. Differentiatie binnen dezelfde vaste tijd vergroot kansenongelijkheid, is gebleken.
  De School kan met het rijke binnen- en buitenschoolse programma ‘tekorten’ uit de gezinssituatie compenseren en aanvullen.
  Door de evenwichtige spreiding van de onderwijsactiviteiten over het gehele jaar wordt de aangetoonde terugval in de zomervakantie voorkomen. De School-kinderen gaan alleen niet naar school als ze iets anders te doen hebben. Ze hangen niet op straat omdat de school gesloten is.
 2. Voorkomen van segregatie
  Op voorhand biedt De School bijna eindeloos veel mogelijkheden voor ontwikkeling van kinderen en adaptatie tussen gezin en school. Dit beschermt tegen segregatie. Curatieve maatregelen werken segregatie in de hand [1].
 3. Voorkomen van stigmatisering
  De gevolgen van stigmatisering zijn nauwelijks te repareren. Met het universele onderwijsontwerp wordt stigmatisering [2] van het kind voorkomen.
 4. Inclusief, passend onderwijs
  Van de 2.500 uur onderwijstijd is er tijdens 1.500 uur een bezetting van leerkrachten beschikbaar van één leerkracht op maximaal 10-12 kinderen. Door deze ratio is passend onderwijs mogelijk.
 5. Voorkomen van vroegselectie en buitensluiting
  De bekritiseerde vroegselectie geschiedt niet bij de overgang van po naar vo maar op een gangbare school al in groep 3 bij de eerste Cito-toetsen. Een V (laagste score) wordt zelden een II of een I (hoogste score) [3]. In de latere basisschooljaren krijgt de ongewenste vroegselectie vorm via de ‘plus- en klusklassen’.
  Op De School zijn alle hoofd-, hart- en handactiviteiten voor alle kinderen beschikbaar zonder selectie.
 6. Vergroting van ouderbetrokkenheid
  Ouders hebben medebeslisrecht op het niveau van het eigen kind, de groep van het kind en de gehele school. Het resultaat is dat 100% (dit is uitzonderlijk hoog) van de ouders minstens vijfmaal per jaar een diepgaand gesprek heeft met zijn of haar kind en een leerkracht. Dit bevordert het leren van het kind en vergroot de competenties van leerkrachten en ouders.
 7. Tegengaan van versnippering van zorg e.d.
  Versnippering van zorg en aandacht rond kinderen en gezinnen is een groot probleem dat met samenwerking tussen organisaties nauwelijks wordt opgelost, zoals herhaaldelijk in diverse onderzoeken is aangetoond. Het De School-concept is geen samenwerking maar een nieuw ontwerp.
 8. Aantrekkelijkheid beroep leerkracht en medezeggenschap ++
  Leerkrachten op De School hebben een breed takenpakket, inclusief het ontwikkelen van onderwijs en meebeslisrecht over schoolbeleid. Ze hebben invloed op de samenstelling van het eigen takenpakket en de eigen werktijden. Gezien de ruime openingstijden wordt er altijd in teams gewerkt, wat zowel de competentie als sociale veiligheid vergroot. Leerkrachten hebben medebeslisrecht op het niveau van het kind, de groep en de school en besluiten mee over alle beleidszaken, inclusief financiële keuzes.
 9. Minder gezinsstress
  Gezinnen ervaren veel minder stress. Er is geen dagelijkse stress rond brengen en halen, geen huiswerk, geen afstemmingsproblemen werk/zorg/gezin/school. Bij gezinscalamiteiten en levensgebeurtenissen [5] blijkt De School jaarrond het rust- en ankerpunt te zijn.
 10. Dynamisch en actueel onderwijsaanbod
  De School kan zich relatief gemakkelijk en snel aanpassen aan veranderende wensen van de samenleving. Meer techniek/muziek/beweging/sociale vaardigheden zijn voorbeelden van ‘extra’ aanbod die snel kunnen worden ingepast in het curriculum en bovendien niet ten koste gaan van aandacht voor andere vakken. Het aanbod blijft actueel door de dagelijkse lessen van gastdocenten en tien educatieve excursies per jaar [6] voor kinderen van alle leeftijden.

Waar halen we de tijd en het geld hiervoor vandaan? Lees hier verder (link werkt).

[1] Dat geldt voor alle maatregelen die pas ingezet worden als het kind afwijkt van de standaard of norm.
[2] Verdrag van New York inzake rechten van personen met een handicap dat Nederland heeft geratificeerd: ‘het afwijken leidt tot stigmatisering, gevoelens van ongelijkwaardigheid en tot minder kansen op ontwikkeling’. Universeel ontwerp dat zo min mogelijk behoeft te worden aangepast voorkomt deze stigmatisering.
[3] Laag scorende kinderen krijgen op een gangbare school minder OTL (Opportunities to learn) dan hoger scorende leerlingen. Dit stelt kinderen verder op achterstand.
[5] Voorbeelden: ouder ernstig ziek, overlijden nabije, gevangenis ouder, uithuisplaatsing kind, ziekte kind, echtscheiding ouders.
[6] Vergelijk met het aanbod van IMC basis voor de groepen 7 en 8 (https://www.imcweekendschool.nl/imc-basis/imc-basis).